Moniteringsresultater 1999 – 2010, dansk sammenfatning

I denne rapport præsenteres moniteringsresultaterne for de fem områder for perioden maj 1999 – juni 2010 primært med fokus på pesticider udbragt i 2008.

I 1998 vedtog Folketinget at iværksætte projektet “Varslingssystem for udvaskning af Pesticider til grundvandet” (VAP). VAP er et omfattende moniteringsprogram, der undersøger udvaskning af pesticider anvendt i landbrug under reelle markforhold. Programmet har til formål at undersøge, om godkendte pesticider eller deres nedbrydningsprodukter – ved regelret brug – udvaskes til grundvandet i koncentrationer over grænseværdien for herigennem at udvide det videnskabelige grundlag for danske myndigheders (Miljøstyrelsen) procedurer for regulering af sprøjtemidler. Udvaskningsrisikoen for 42 pesticider og 41 nedbrydningsprodukter er således op til i dag undersøgt på fem marker, der har en størrelse på mellem 1,1 og 2,4 ha. Undersøgelsen bygger på moniteringsresultater henholdsvis repræsenterende fund i en meters dybde (indhentet via dræn og sugeceller) og fund i grundvandsmoniteringsfiltre (1.5-4.5 meter under terræn, herefter m u.t.). Denne rapport opsummerer resultaterne for den samlede moniteringsperiode maj 1999 – juni 2010; resultater fra de foregående år maj 1999 – juni 2009 er blevet afrapporteret i de tidligere rapporter.

“Highlights” fra den seneste moniteringsperiode 2009-2010, hvor 6 pesticider blev udbragt, viser følgende:

 • Bifenox-syre (nedbrydningsprodukt af bifenox) blev på lerjorde udvasket fra rodzonen (1 m.u.t.) til både dræn og grundvandsfiltre i koncentrationer over 0,1 μg/l. I drænene oversteg den årlige middelkoncentration 0,1 μg/l, og i grundvandsfiltrene blev der på en ud af to testede lerjorde fundet koncentrationer over 0,1 μg/l op til seks måneder efter udbringning. Tilsvarende udvaskning blev ikke set på den grovsandede jord, hvor der kun var et enkelt fund af bifenox-syre (i jordvandet) samt sporadiske fund af bifenox i lave koncentrationer (under 0,1 μg/l).
 • Ethofumesat, der som følge af Miljøstyrelsens restriktioner dette år blev udbragt i en dosis 5 gange lavere end tidligere, blev denne gang kun fundet i en enkelt prøve (<0,1 μg/l). Ved tidligere anvendelser med den høje dosering, blev ethofumesat udvasket til både dræn og grundvandsfiltre i koncentrationer over 0,1 μg/l.
 • Hverken metamitron, som dette år (2009) blev udbragt i maximalt tilladte dosis og sidste år (2008) i en dosis, der var 33 % mindre end det tilladte, eller metabolitten metamitron-desamino, blev udvasket i koncentrationer, der oversteg 0,1 μg/l. Udvaskningsmønstret var dermed forskelligt fra tidligere observationer (2000, 2001 og 2003), hvor både metamitron (anvendt i den maximalt tilladte dosis) sammen med metabolitten metamitron-desamino blev udvasket i koncentrationer, der oversteg 0,1 μg/l i både dræn og grundvandsfiltre.
 • For de øvrige 3 stoffer (bentazon, azoxystrobin, triasulfuron) var de observerede udvaskningsforløb meget lig tidligere observationer (beskrevet nedenfor).

Resultater for hele moniteringsperioden 1999-2010, som omfatter 42 pesticider viser følgende:

 • Af de 42 pesticider, der er blevet udbragt, blev 11 pesticider eller nedbrydningsprodukter heraf (clopyralid, chlormequat, desmedipham, fenpropimorph, florasulam, iodosulfuron-methyl-natrium, linuron, metsulfuron-methyl, thiamethoxam, tribenuronmethyl og triasulfuron) ikke fundet udvasket i løbet af den samlede moniteringsperiode.
 • 14 af de udbragte stoffer eller nedbrydningsprodukter heraf gav anledning til en markant udvaskning. Følgende stoffer blev udvasket til dræn og sugeceller, beliggende i ca. 1 meters dybde i gennemsnitskoncentrationer over 0,1 μg/l:
  • azoxystrobin og dets nedbrydningsprodukt CyPM
  • bentazon
  • CL153815 (nedbrydningsprodukt af picolinafen)
  • pirimicarb-desmethyl-formamido (nedbrydningsprodukt af pirimicarb)
  • propyzamid
  • tebuconazol
  • glyphosat og dets nedbrydningsprodukt AMPA
  • PPU (nedbrydningsprodukt af rimsulfuron)
  • bifenox-syre (nedbrydningsprodukt af bifenox)
  • ethofumesat
  • TFMP (nedbrydningsprodukt af fluazifop-P-butyl),
  • metamitron og dets nedbrydningsprodukt metamitron-desamino
  • metribuzin-desamino-diketo og metribuzin-diketo (nedbrydningsprodukter af metribuzin)
  • terbuthylazin og dets nedbrydningsprodukter desethyl-terbuthylazin, 2-hydroxy-desethyl-terbuthylazin, and 2-hydroxy-terbuthylazin

For de pesticider eller nedbrydningsprodukter heraf fremhævet med kursiv var udvaskningen primært begrænset til 1 m.u.t., hvor de blev fundet hyppigt i dræn og sugeceller. Selvom hovedparten af stofferne blev fundet i koncentrationer over 0,1 μg/l i grundvandsfiltrene, var antallet af overskridelser få (mindre end 5 pr. mark). Pesticider markeret med fed blev derimod udvasket til grundvandsfiltrene i en større grad. På nær PPU blev samtlige stoffer relativt hyppigt fundet i koncentrationer over 0,1 μg/l i grundvandsfiltrene, hvor koncentrationer over 0,1 μg/l blev fundet mere end seks måneder efter udbringning. Om end det kun var enkelte prøver som indeholdt mere end 0,1 μg/l PPU, blev der igennem en toårig periode fundet PPU i grundvandet i koncentrationer tæt på de 0,1 μg/l, hvilket bekræfter den høje persistens af PPU i jord og grundvand. Gentagne udbringninger af PPU kan potentielt forurene det allerøverste grundvand. Glyphosat er blevet udbragt flere gange på en af de lerede forsøgslokaliteter. På denne mark er der igennem de seneste år konstateret et stigende antal fund af glyphosat i grundvandsfiltrene. To gange har markante nedbørshændelse samt snesmeltning forårsaget udvaskning af glyphosat til grundvandfiltrene i koncentrationer over 0,1 μg/l mere end to år efter udbringning.

 • Andre 17 stoffer gav anledning til udvaskning. Selv om flere af disse stoffer i én meters dybde ofte blev fundet i koncentrationer over 0,1 μg/l, var der ikke tale om, at udvaskningen som årsmiddel oversteg 0,1 μg/l. Stofferne blev heller ikke fundet i grundvandsfiltrene i koncentration over 0.1 μg/L.

VAP-programmet omfattede oprindeligt seks marker placeret, så de repræsenterer forskellige typer geologi og tillige tager hensyn til de klimatiske variationer i Danmark, specielt hvad angår nedbørforhold. Monitering på den ene forsøgsmark (Slæggerup) stoppede 1. juli, 2003. Resultater fra denne mark er ikke inkluderet i denne rapport, men kan findes i Kjær et al. (2004). De anvendte pesticider bliver udbragt i maksimalt tilladte doser. Bromid anvendes som sporstof for at beskrive vandtransporten. Bromid- og pesticidkoncentrationer bliver analyseret månedligt i prøver udtaget i den umættede og mættede zone og ugentligt i prøver af drænvand. I denne rapport præsenteres moniteringsresultaterne for de fem områder for perioden maj 1999 – juni 2010 primært med fokus på pesticider udbragt i 2008. En del af stofferne har kun været inkluderet i moniteringsprogrammet i én udvaskningssæson, og for disse er det derfor for tidligt at konkludere noget endeligt.