VAP-marker

VAP består lige nu af fem forsøgsmarker – to sandmarker og tre morænelermarker – og en mark på standby.

Ud over pesticider bliver VAP-markerne brugt til at analysere for en lang række andre parametre, som har betydning for udvaskningen af pesticider – f.eks. uorganiske kemiske parametre, nedbør og grundvandsstand.

Sådan udvælges markerne

Markerne er udvalgt, så de repræsenterer de danske jordbunds- og klimaforhold. På den måde kan pesticider og deres nedbrydningsprodukter følges fra overfladen gennem jordsøjlen, og til de eventuelt ender i dræn og grundvand.

Kort over Danmark som viser nedbørsmængde og placeringen af VAP-markerne.

Kortet viser den årlige nettonedbør på tværs af Danmark og de fem VAP-markers geografiske placering. VAP-markerne er placeret, så de repræsenterer spændet i nettonedbør observeret i Danmark: Jyndevad, Estrup, Silstrup og Tylstrup i Jylland og Fårdrup og Lund på Sjælland.

Driften af forsøgsmarkerne

De seks forsøgsmarker drives som almindelige landbrug mht. sædskifte og jordbehandling og sprøjtes med godkendte pesticider i de maksimalt tilladte doser.

Moniteringsprogrammet

Hver forsøgsmark består af et dyrket areal omkranset af en græsbufferzone, hvor der er etableret installationer til prøvetagning og monitorering.

Installationerne omfatter:

  • Grundvandsinstallationer til pejling og prøvetagning
  • Sugeceller til udtagning af jordvandsprøver i 1 og 2 meters dybde
  • Vertikale filtre i fire dybder hvorfra der udtages grundvandsprøver enten månedligt eller en gang i kvartalet
  • Horisontale filtre i 2 og 3,5 meters dybde hvorfra der udtages grundvandsprøver månedligt
  • Et drænsystem under det dyrkede areal i 1,1-1,2 meters dybde (kun lermarkerne)
  • Nedbørsmåler
  • TDR til måling af jordens vandindhold ned til 2 meters dybde
  • Temperatursensorer til måling af jordens temperatur ned til 2 meters dybde
  • Sensorer og V-overfald til måling af drænvandsafstrømningen (kun lermarkerne)

Hør hvad landmanden Mogens fortæller om Varslingssystemet for udvaskning af pesticider (VAP) og hvordan han samarbejder med forskerne ved at lade dem bruge hans marker. Videoen “A farmer’s dilemma” er lavet af Underground Channel.

Figuren viser, hvordan en VAP-mark er designet. Det hvide areal i midten er den dyrkede del af marken, og den omkransende grå område er græsbufferzonen. Pilen viser den overordnede strømningsretning i grundvandet under marken, som installationerne er placeret i forhold til:

Boringerne placeres forskellige steder på marken