Til forsiden Udskriftsvenlig version af siden:
"Baggrund og projektbeskrivelse, pesticidvarsling"
http://pesticidvarsling.dk/om_os/index.html
Udskriftsdato: mandag 23. september 2019 kl. 4:15
Sidst ændret: 27 april 2005
© Pesticidvarsling pesticidvarsling.dk


Baggrund og projektbeskrivelse

Baggrund

De stadige fund af pesticider og nedbrydningsprodukter i vores grundvand, har intensiveret diskussionen af årsagen til forekomsterne. Er fundene et resultat af regelret anvendelse af midlerne eller er der tale om udvaskning fra punktkilder (fx vaskepladser og nedgravet affald). For at sikre, at de pesticider der i dag anvendes, ikke udvaskes til grundvandet i uacceptable mængder, bad Folketinget Danmark og Grønlands Geologiske Undersøgelser Danmarks JordbrugsForskning, Danmarks Miljøundersøgelser og Miljøstyrelsen om i samarbejde, at etablere et overvågningsprogram, hvor udvaskningen af pesticider fra en række marker kunne følges.

Formål

Formålet med programmet er at give et tidligt varsel, om risiko for påvirkning af grundvandet, ved regelret anvendelse af godkendte pesticider, under realistiske danske forhold. Hvis et godkendt pesticid eller dets nedbrydningsprodukter udvaskes i uacceptable koncentrationer, skal resultaterne kunne give grundlag for, at Miljøstyrelsen kan igangsætte en revurdering af de pågældende stof. Det er vigtigt, at fund af pesticider i uønskede koncentrationer, kan relateres til en regelret anvendelse af stoffet på den pågældende lokalitet.

Udvælgelse af marker

Programmet omfattede oprindeligt 6 marker af en størrelse på mellem 1-3 ha. Det har været nødvendigt at reducere antallet til 5 pr 1. juli 2003. Arealerne er udvalgt, så de repræsenterer forskellige typer af geologi og tillige placeret således, at der er taget hensyn til de klimatiske variationer i Danmark, specielt med hensyn til nedbørsforhold. To af lokaliteterne er placeret på sandede aflejringer, henholdsvis grov- og finsandet. De resterende er placeret på leraflejringer. Det har været et krav til de lerede marker at der var et velafgrænset drænsystem, som dækkede hele marken. På alle lokaliteter er grundvandsspejlet rimelig overfladenært, 2-5 m.u.t. Forsøgslokaliteterne er grundigt beskrevet med hensyn til jordbund, geologi og hydrogeologihvilket gør det muligt at modellere udvaskningsforholdene.

Placering af markerne

Placering af markerne

Drift af markerne

Markerne drives som ordinært landbrug mht. sædskifte og jordbehandling. Programmet omfatter kun egentlig planteavl. For hver enkelt afgrøde er der opstillet en behandlingsplan med hensyn til ukrudt, insekter og svampe.
Skitse af instrumentering af en leret mark

Skitse af instrumentering af en leret mark

Måleprogram

De enkelte lokaliteter er instrumenteret så identisk som muligt, under hensyntagen til de lokale geologiske forhold. På de enkelte lokaliteter er der etableret:

Principskitse af horizontale filtre

Principskitse af horizontale filtre

Beskrivelse af jordprofilet på de 4 lerede marker

Beskrivelse af jordprofilet på de 4 lerede marker


Analyseprogram

For at minimere omkostningerne til pesticidanalyser, bliver der sammenstillet analysepakker rettet mod anvendte stoffer og relevante metabolitter, på de enkelte lokaliteter s. Der analyseres tillige for udvalgte uorganiske parametre, der beskriver udviklingen i grundvandskvaliteten. Analysefrekvensen skal være tilstrækkelig høj for at kunne belyse variationer i koncentrationen af de relevante stoffer i drænvand og grundvand. Fra dræn opsamles prøver kontinuert, når drænene er vandførende vægtet i forhold til både tid og afstrømningsintensitet. Prøverne udtaget tidsproportionalt puljes, så der analyseres en prøve pr. uge, medens prøver udtaget i forhold til flowet puljes for hver enkelt afstrømningshændelse. I udvalgte grundvandsfiltre bliver udtaget prøver 1 gang om måneden, til beskrivelse af den tidslige variation. I et større antal filtre udtages prøver 2 gange om året, til beskrivelse af den rumlige variation. For at kortlægge vandtransporten er derudbragt et konservativt sporstof (bromid) ved den første pesticidsprøjtning.

Tidsplan

Bevillingen til projektet blev frigivet i august 1998, hvorefter selve planlægningen af projektet kunne begynde. Den første lokalitet var instrumenteret således, at dyrkning og prøvetagning kunne starte i maj 1999. De to næste var klar så der kunne sås vinterafgrøder i efteråret 1999. De sidste 3 blev sat i drift foråret 2000. Varslingssystemet er sikret finansiering til og med 2009 som et konkret resultat af Pesticidplan 2004-2009. Resultaterne gøres offentligt tilgængelige i de årlige statusrapporter på dette websted under: "Publikation og resultater".