Til forsiden Udskriftsvenlig version af siden:
"Områder - udvælgelse af marker"
http://pesticidvarsling.dk/omraader/index.html
Udskriftsdato: mandag 23. september 2019 kl. 4:15
Sidst ændret: 20. december 2016
© Pesticidvarsling pesticidvarsling.dk


Områder - udvælgelse af marker

Udvælgelse af marker

Programmet omfatter 6 marker på mellem 1-3 ha. De er udvalgte, således at de repræsenterer forskellige typer af geologi. To områder er placeret på sandaflejringer, dels en grovsandet dels en finsandet aflejring, mens de sidste 4 er placeret på leraflejringer. Et krav til de lerede marker har været, at der er et velafgrænset drænsystem, som dækker hele marken og kun den. For alle områder er grundvandsspejlet rimelig overfladenært, 2-5 m.u.t.

Udvælgelsen af de lerede marker har været vanskeliggjort af, at den enkelte mark skulle drænes af et "velkendt" og afgrænset drænsystem. For at opnå dette har det være nødvendigt at etablere omfangsdræn samt ændre drænene omkring selve afløbet. Gravearbejdet har ikke måtte udføres på selve marken, hvorfra vi udtager vandprøver.

Detaljer vedrørende de enkelte områder fås ved at klikke på lokaliteten. Lund på Stevns findes endnu ikke på kortet

slæggerupfårdrupjyndevadestrupsilstruptylstrupoversigtskort

Områderne er placeret således, at der tages hensyn til de klimatiske variationer i Danmark, specielt med hensyn til nedbørsforhold. Vurderet ud fra den årlige gennemsnitsnedbør ligger der en sandet og to lerede marker i områder, der har en relativt høj nedbør, mens de øvrige marker ligger, hvor der må forventes en lav til middel nedbør

Forsøgsområderne er beskrevet grundigt med hensyn til jordbundsprofiler, geologi og hydrogeologi. Jordbund og geologi er beskrevet således, at det muliggør modellering af udvaskningsforholdene.