Grafik
Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand
Kontaktpersoner
Baggrund og projektbeskrivelse
Publikationer
Områder - udvælgelse af marker
Drift, sædskifter og pesticider
 Til forsiden > Publikationer > Monitoring results 1999 - 2004
SitemapUdskriftsvenlig

Monitoring results 1999 - 2004

The Danish Pesticide Leaching Assessment Programme
(Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand - VAP)

Forfattere
Jeanne Kjær, Preben Olsen, Heidi C. Barlebo, Trine Henriksen, Rene K. Juhler, Finn Plauborg, Ruth Grant, Per Nygaard and Lasse Gudmundsson.

Redaktør : Jeanne Kjær
Omslag: Peter Moors
Omslagsfoto: Lasse Gudmundsson
Lay-out og grafik: Forfatterne
Trykt: Oktober 2005

Institutioner
Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse - GEUS
Miljøministeriet

Danmarks JordbrugsForskning
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Danmarks Miljøundersøgelser
Miljøministeriet


Hjemtag (download) rapporten
vap-results-99-04.pdf 3,3 mb


Bestil rapporten

Pris: kr 200.00
ISBN 87-7871-166-5
Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse
Øster Voldgade 10, 1350 København K
Tlf.: 38 14 20 00, fax 38 14 20 50
e-mail:

Forsiden til rapporten


Table of contents
PREFACE
SUMMARY
DANSK SAMMENDRAG
1 INTRODUCTION.
1.1 OBJECTIVE .
1.2 STRUCTURE OF THE PLAP .
2 PESTICIDE LEACHING AT TYLSTRUP
2.1 MATERIALS AND METHODS .
- 2.1.1 Site description and monitoring design .
- 2.1.2 Agricultural management.
- 2.1.3 Model set-up and calibration .
2.2 RESULTS AND DISCUSSION .
- 2.2.1 Soil water dynamics and water balances
- 2.2.2 Bromide leaching.
- 2.2.3 Pesticide leaching.
3 PESTICIDE LEACHING AT JYNDEVAD .
3.1 MATERIALS AND METHODS .
- 3.1.1 Site description and monitoring design
- 3.1.2 Agricultural management.
- 3.1.3 Model set-up and calibration .
3.2 RESULTS AND DISCUSSION
- 3.2.1 Soil water dynamics and water balances.
- 3.2.2 Bromide leaching.
- 3.2.3 Pesticide leaching.
4 PESTICIDE LEACHING AT SILSTRUP
4.1 MATERIALS AND METHODS .
- 4.1.1 Site description and monitoring design
- 4.1.2 Agricultural management.
- 4.1.3 Model set-up and calibration .
4.2 RESULTS AND DISCUSSION
- 4.2.1 Soil water dynamics and water balances.
- 4.2.2 Bromide leaching.
- 4.2.3 Pesticide leaching.
5 PESTICIDE LEACHING AT ESTRUP .
5.1 MATERIAL AND METHODS.
- 5.1.1 Site description and monitoring design
- 5.1.2 Agricultural management.
- 5.1.3 Model set-up and calibration .
5.2 RESULTS AND DISCUSSION
- 5.2.1 Soil water dynamics and water balances.
- 5.2.2 Bromide leaching.
- 5.2.3 Pesticide leaching.
6 PESTICIDE LEACHING AT FAARDRUP.
6.1 MATERIALS AND METHODS .
- 6.1.1 Site description and monitoring design
- 6.1.2 Agricultural management.
- 6.1.3 Model set-up and calibration .
6.2 RESULT AND DISCUSSION .
- 6.2.1 Soil water dynamics and water balances.
- 6.2.2 Bromide leaching.
- 6.2.3 Pesticide leaching.
7 PESTICIDE ANALYSIS QUALITY ASSURANCE.
7.1 MATERIALS AND METHODS .
- 7.1.1 Internal QA
- 7.1.2 External QA
7.2 RESULTS AND DISCUSSION
- 7.2.1 Internal QA
- 7.2.2 External QA
7.3 SUMMARY AND CONCLUDING REMARKS
8 SUMMARY OF MONITORING RESULTS .
9 REFERENCES.
Dansk sammendrag

I 1998 vedtog Folketinget at iværksætte projektet ”Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvandet” (VAP). VAP er et omfattende moniteringsprogram, der undersøger udvaskning af pesticider under reelle markforhold. Programmet har til formål at undersøge, om godkendte pesticider eller deres nedbrydningsprodukter – ved regelret brug – udvaskes til grundvandet i koncentrationer over grænseværdien, for herigennem at udvide det videnskabelige grundlag for danske myndigheders (Miljøstyrelsens) procedurer for registrering af sprøjtemidler. 29 stoffers udvaskningsrisiko undersøges således på fem marker af en størrelse på mellem 1,1 og 2,6 ha. De hidtidige resultater viser at:
  • Af de 29 pesticider, der er blevet udbragt, blev de syv ikke fundet udvasket i løbet af perioden 1999–2004.
  • Otte af de udbragte stoffer, eller nedbrydningsprodukter heraf, gav anledning til en markant udvaskning. Ethofumesat, bentazon, metamitron, dettes nedbrydningsprodukt desamino-metamitron, glyphosat, dettes nedbrydningsprodukt AMPA, samt nedbrydningsprodukter fra henholdsvis pirimicarb, metribuzin, terbutylazine og rimsulfuron blev udvasket fra rodzonen (1 m.u.t.) i gennemsnitskoncentrationer over grænseværdien på 0,1 µg/l. På nær gældende metribuzins nedbrydningsprodukt var udvaskningen primært begrænset til 1 m.u.t., hvor stofferne hyppigt blev fundet i prøver udtaget i sugeceller og dræn. Markant udvaskning under denne dybde blev kun observeret for metribuzins nedbrydningsprodukt, som i større dybder blev fundet i gennemsnitskoncentrationer over 0.1 µg/l.
  • Andre 14 stoffer gav anledning til udvaskning. Selv om flere af disse stoffer ofte blev fundet i koncentrationer over 0,1 µg/l, var der ikke tale om, at udvaskningen som årsmiddel oversteg grænseværdien på 0,1 µg/l.

VAP-programmet omfattede oprindeligt seks marker placeret så de repræsenterer forskellige typer geologi og tillige tager hensyn til de klimatiske variationer i Danmark, specielt hvad angår nedbørforhold. Monitering på den ene forsøgsmark (Slæggerup) stoppede 1 juli 2003. Resultater fra denne mark er ikke inkluderet i denne rapport, men kan findes i Kjær et al. (2004). De anvendte pesticider bliver udbragt i maksimalt tilladte doser. Bromid anvendes som sporstof for at beskrive vandtransporten. Bromid- og pesticidkoncentrationer bliver analyseret månedligt i prøver udtaget i den umættede og mættede zone og ugentligt i prøver af drænvand. I denne rapport præsenteres moniteringsresultaterne for de fem områder for perioden maj 1999-juni 2004, primært med fokus på pesticider udbragt i 2002. En del af stofferne har kun været inkluderet i moniteringsprogrammet i én udvaskningssæson, og for disse er det derfor for tidligt at konkludere noget endeligt.
Grafik
© Pesticidvarsling E-mail:
Sidst ændret : Onsdag 23. Nov., 2005
* Valid HTML 4.01!Valid CSS!