Grafik
Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand
Kontaktpersoner
Baggrund og projektbeskrivelse
Publikationer
Områder - udvælgelse af marker
Drift, sædskifter og pesticider
 Til forsiden > Publikationer > Monitoring results 1999 - 2006
SitemapUdskriftsvenlig

Monitoring results 1999 - 2006

The Danish Pesticide Leaching Assessment Programme
(Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand - VAP)

Forfattere
Jeanne Kjær, Preben Olsen, Heidi C. Barlebo, Trine Henriksen, Finn Plauborg, Ruth Grant, Per Nygaard, Lasse Gudmundsson and Annette Rosenbom

Redaktør : Jeanne Kjær
Omslag: Peter Moors
Omslagsfoto: Lasse Gudmundsson
Lay-out og grafik: Forfatterne
Trykt: Juli 2007

Institutioner
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS
Miljøministeriet

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet,
Aarhus Universitet

Danmarks Miljøundersøgelser
Aarhus Universitet


Hjemtag (download) rapporten

vap-results-99-06.pdf - 3,8 mb
(Rapporten er opdateret 10/7-2009)


Bestil rapporten

Pris: kr 200.00
ISBN 978-7871-197-7
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS
Øster Voldgade 10, 1350 København K
Tlf.: 38 14 20 00, fax 38 14 20 50
e-mail:

Forsiden til rapporten


Table of contents
PREFACE
SUMMARY
DANSK SAMMENDRAG
1 INTRODUCTION 1
1.1 OBJECTIVE 1
1.2 STRUCTURE OF THE PLAP 2
2 PESTICIDE LEACHING AT TYLSTRUP 5
2.1 MATERIALS AND METHODS 5
- 2.1.1 Site description and monitoring design 5
- 2.1.2 Agricultural management 6
- 2.1.3 Model set-up and calibration 6
- 2.2 RESULTS AND DISCUSSION 7
- 2.2.1 Soil water dynamics and water balances 7
- 2.2.2 Bromide leaching 9
- 2.2.3 Pesticide leaching 11
3 PESTICIDE LEACHING AT JYNDEVAD 15
3.1 MATERIALS AND METHODS 15
- 3.1.1 Site description and monitoring design 15
- 3.1.2 Agricultural management 15
- 3.1.3 Model set-up and calibration 17
- 3.2 RESULTS AND DISCUSSION 17
- 3.2.1 Soil water dynamics and water balances 17
- 3.2.2 Bromide leaching 19
- 3.2.3 Pesticide leaching 21
4 PESTICIDE LEACHING AT SILSTRUP 27
4.1 MATERIALS AND METHODS 27
- 4.1.1 Site description and monitoring design 27
- 4.1.2 Agricultural management 27
- 4.1.3 Model set-up and calibration 29
- 4.2 RESULTS AND DISCUSSION 29
- 4.2.1 Soil water dynamics and water balances 29
- 4.2.2 Bromide leaching 31
- 4.2.3 Pesticide leaching 34
5 PESTICIDE LEACHING AT ESTRUP 47
5.1 MATERIAL AND METHODS 47
- 5.1.1 Site description and monitoring design 47
- 5.1.2 Agricultural management 47
- 5.1.3 Model set-up and calibration 49
- 5.2 RESULTS AND DISCUSSION 49
- 5.2.1 Soil water dynamics and water balances 49
- 5.2.2 Bromide leaching 51
- 5.2.3 Pesticide leaching 54
6 PESTICIDE LEACHING AT FAARDRUP 65
6.1 MATERIALS AND METHODS 65
- 6.1.1 Site description and monitoring design 65
- 6.1.2 Agricultural management 68
- 6.1.3 Model set-up and calibration 68
- 6.2 RESULTS AND DISCUSSION 69
- 6.2.1 Soil water dynamics and water balances 69
- 6.2.2 Bromide leaching 71
- 6.2.3 Pesticide leaching 73
7 PESTICIDE ANALYSIS QUALITY ASSURANCE 79
7.1 MATERIALS AND METHODS 79
- 7.1.1 Internal QA 79
- 7.1.2 External QA 80
- 7.2 RESULTS AND DISCUSSION 81
- 7.2.1 Internal QA 81
- 7.2.2 External QA 84
- 7.3 SUMMARY AND CONCLUDING REMARKS 87
8 SUMMARY OF MONITORING RESULTS 89
9 REFERENCES 97
Dansk sammendrag

I 1998 vedtog Folketinget at iværksætte projektet "Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvandet" (VAP). VAP er et omfattende moniteringsprogram, der undersøger udvaskning af pesticider under reelle markforhold. Programmet har til formål at undersøge, om godkendte pesticider eller deres nedbrydningsprodukter - ved regelret brug - udvaskes til grundvandet i koncentrationer over grænsevardien, for herigennem at udvide det videnskabelige grundlag for danske myndigheders (Miljøstyrelsens) procedurer for registrering af sprøjtemidler. 31 stoffers udvaskningsrisiko undersøges således på fem marker af en størrelse på mellem 1,1 og 2,6 ha. De hidtidige resultater viser at:
  • Af de 31 pesticider, der er blevet udbragt, blev de seks (clomazon, desmedipham, linuron, metsulfuron-methyl, triazinamin-methyl og triasulfuron) ikke fundet udvasket i løbet af perioden 1999-2006.
  • 11 af de udbragte stoffer, eller nedbrydningsprodukter heraf, gav anledning til en markant udvaskning. Ethofumesat, bentazon, pendimethalin, propyzamid, glyphosat, dettes nedbrydningsprodukt AMPA, metamitron, dettes nedbrydningsprodukt metamitrnon-desamino, azoxystrobin, dettes nedbrydningsprodukt CyPM, samt nedbrydningsprodukter fra henholdsvis metribuzin, terbutylazin, pirimicarb og rimsulfuron blev udvasket fra rodzonen (1 m.u.t.) i gennemsnitskoncentrationer over grænseværdien pa 0,1 µg/L. På nær gældende metribuzins og rimsulfurons nedbrydningsprodukter var udvaskningen primært begrænset til 1 m.u.t., hvor stofferne hyppigt blev fundet i prøver udtaget i sugeceller og dræn. Markant udvaskning under denne dybde blev kun observeret for metribuzins nedbrydningsprodukt, som i større dybder blev fundet i gennemsnitskoncentrationer over 0,1 µg/L.
  • Andre 14 stoffer gav anledning til udvaskning. Selv om flere af disse stoffer ofte blev fundet i koncentrationer over 0,1 µg/L, var der ikke tale om, at udvaskningen som årsmiddel oversteg grænseværdien pa 0,1 µg/L.
VAP-programmet omfattede oprindeligt seks marker placeret så de repræsenterer forskellige typer geologi og tillige tager hensyn til de klimatiske variationer i Danmark, specielt hvad angår nedbørforhold. Monitering på den ene forsøgsmark (Slaggerup) stoppede 1 juli 2003. Resultater fra denne mark er ikke inkluderet i denne rapport, men kan findes i Kjær et al. (2004). De anvendte pesticider bliver udbragt i maksimalt tilladte doser.
Bromid anvendes som sporstof for at beskrive vandtransporten. Bromid- og pesticidkoncentrationer bliver analyseret månedligt i prøver udtaget i den umættede og mættede zone og ugentligt i prøver af drænvand. I denne rapport præsenteres moniteringsresultaterne for de fem områder for perioden maj 1999-juni 2006, primært med fokus på pesticider udbragt i 2003 og 2004. En del af stofferne har kun været inkluderet i moniteringsprogrammet i en udvaskningssæson, og for disse er det derfor for tidligt at konkludere noget endeligt.
Grafik
© Pesticidvarsling E-mail:
Sidst ændret : Fredag 10. juli 2009
* Valid HTML 4.01!Valid CSS!