Grafik
Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand
Kontaktpersoner
Baggrund og projektbeskrivelse
Publikationer
Områder - udvælgelse af marker
Drift, sædskifter og pesticider
 Til forsiden > Publikationer > Monitoring results 1999 - 2007
SitemapUdskriftsvenlig

Monitoring results 1999 - 2007

The Danish Pesticide Leaching Assessment Programme
(Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand - VAP)

Forfattere
Jeanne Kjær, Annette E. Rosenbom, Preben Olsen, René K. Juhler, Finn Plauborg, Ruth Grant, Per Nygaard, Lasse Gudmundsson og Walter Brüsch

Redaktør : Jeanne Kjær
Omslag: Henrik Klinge Pedersen
Omslagsfoto: Lasse Gudmundsson
Lay-out og grafik: Forfatterne
Trykt: Juli 2008

Institutioner
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS
Miljøministeriet

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet,
Aarhus Universitet

Danmarks Miljøundersøgelser
Aarhus Universitet


Hjemtag (download) rapporten
vap-results-99-07.pdf 4,7 mb


Bestil rapporten

Pris: kr 200.00
ISBN 978-87-7871-220-2
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS
Øster Voldgade 10, 1350 København K
Tlf.: 38 14 20 00, fax 38 14 20 50
e-mail:

Forsiden til rapporten


Table of contents
PREFACE
SUMMARY
DANSK SAMMENDRAG
1 INTRODUCTION 1
1.1 OBJECTIVE 1
1.2 STRUCTURE OF THE PLAP 2
2 PESTICIDE LEACHING AT TYLSTRUP 5
2.1 MATERIALS AND METHODS 5
- 2.1.1 Site description and monitoring design 5
- 2.1.2 Agricultural management 6
- 2.1.3 Model set-up and calibration 6
2.2 RESULTS AND DISCUSSION 7
- 2.2.1 Soil water dynamics and water balances 7
- 2.2.2 Bromide leaching 9
- 2.2.3 Pesticide leaching 11
3 PESTICIDE LEACHING AT JYNDEVAD 17
3.1 MATERIALS AND METHODS 17
- 3.1.1 Site description and monitoring design 17
- 3.1.2 Agricultural management 17
- 3.1.3 Model set-up and calibration 19
3.2 RESULTS AND DISCUSSION 19
- 3.2.1 Soil water dynamics and water balances 19
- 3.2.2 Bromide leaching 21
- 3.2.3 Pesticide leaching 23
4 PESTICIDE LEACHING AT SILSTRUP 29
4.1 MATERIALS AND METHODS 29
- 4.1.1 Site description and monitoring design 29
- 4.1.2 Agricultural management 29
- 4.1.3 Model set-up and calibration 31
4.2 RESULTS AND DISCUSSION 31
- 4.2.1 Soil water dynamics and water balances 31
- 4.2.2 Bromide leaching 33
- 4.2.3 Pesticide leaching 36
5 PESTICIDE LEACHING AT ESTRUP 43
5.1 MATERIAL AND METHODS 43
- 5.1.1 Site description and monitoring design 43
- 5.1.2 Agricultural management 43
- 5.1.3 Model set-up and calibration 44
5.2 RESULTS AND DISCUSSION 45
- 5.2.1 Soil water dynamics and water balances 45
- 5.2.2 Bromide leaching 47
- 5.2.3 Pesticide leaching 48
6 PESTICIDE LEACHING AT FAARDRUP 59
6.1 MATERIALS AND METHODS 59
- 6.1.1 Site description and monitoring design 59
- 6.1.2 Agricultural management 62
- 6.1.3 Model set-up and calibration 62
6.2 RESULTS AND DISCUSSION 63
- 6.2.1 Soil water dynamics and water balances 63
- 6.2.2 Bromide leaching 65
- 6.2.3 Pesticide leaching 67
7 PESTICIDE ANALYSIS QUALITY ASSURANCE 75
7.1 MATERIALS AND METHODS 75
- 7.1.1 Internal 75
- 7.1.2 External QA 75 7.2 RESULTS AND DISCUSSION 76
- 7.2.1 Internal 76
- 7.2.2 External QA 78
7.3 SUMMARY AND CONCLUDING REMARKS 79
8 SUMMARY OF MONITORING RESULTS 81
9 REFERENCES 89
Dansk sammendrag

I 1998 vedtog Folketinget at iværksætte projektet "Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvandet" (VAP). VAP er et omfattende moniteringsprogram, der undersøger udvaskning af pesticider under reelle markforhold. Programmet har til formål at undersøge, om godkendte pesticider eller deres nedbrydningsprodukter – ved regelret brug – udvaskes til grundvandet i koncentrationer over grænseværdien for herigennem at udvide det videnskabelige grundlag for danske myndigheders (Miljøstyrelsens) procedurer for registrering af sprøjtemidler. 36 stoffers udvaskningsrisiko undersøges således på fem marker af en størrelse på mellem 1,1 og 2,4 ha. De hidtidige resultater viser, at:
  • Af de 36 pesticider, der er blevet udbragt, blev de otte (clopyralid desmedipham, linuron, florasulam metsulfuron-methyl, thiamethoxam, triazinamin-methyl og triasulfuron) ikke fundet udvasket i løbet af perioden 1999–2007.
  • 10 af de udbragte stoffer eller nedbrydningsprodukter heraf gav anledning til en markant udvaskning. Ethofumesat, bentazon, propyzamid, glyphosat, dettes nedbrydningsprodukt AMPA, metamitron, dettes nedbrydningsprodukt metamitrondesamino, azoxystrobin, dettes nedbrydningsprodukt CyPM, samt nedbrydningsprodukter fra henholdsvis metribuzin, terbutylazin, pirimicarb og rimsulfuron blev udvasket fra rodzonen (1 meter under terræn, herefter m.u.t.) i gennemsnitskoncentrationer over 0,1 µg/l. På nær gældende metribuzins, rimsulfurons and terbutylazins nedbrydningsprodukter var udvaskningen primært begrænset til 1 m u.t., hvor stofferne hyppigt blev fundet i prøver udtaget i sugeceller og dræn.
  • Andre 18 stoffer gav anledning til udvaskning. Selv om flere af disse stoffer ofte blev fundet i koncentrationer over 0,1 µg/l, var der ikke tale om, at udvaskningen som årsmiddel oversteg 0,1 µg/l.
VAP-programmet omfattede oprindeligt seks marker placeret, så de repræsenterer forskellige typer geologi og tillige tager hensyn til de klimatiske variationer i Danmark, specielt hvad angår nedbørforhold. Monitering på den ene forsøgsmark (Slæggerup) stoppede 1. juli 2003. Resultater fra denne mark er ikke inkluderet i denne rapport, men kan findes i Kjær et al. (2004). De anvendte pesticider bliver udbragt i maksimalt tilladte doser. Bromid anvendes som sporstof for at beskrive vandtransporten. Bromid- og pesticidkoncentrationer bliver analyseret månedligt i prøver udtaget i den umættede og mættede zone og ugentligt i prøver af drænvand. I denne rapport præsenteres moniteringsresultaterne for de fem områder for perioden maj 1999-juni 2007 primært med fokus på pesticider udbragt i 2005. En del af stofferne har kun været inkluderet i moniteringsprogrammet i én udvaskningssæson, og for disse er det derfor for tidligt at konkludere noget endeligt.
Grafik
© Pesticidvarsling E-mail:
Sidst ændret : 9. september 2008
* Valid HTML 4.01!Valid CSS!