Grafik
Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand
Kontaktpersoner
Baggrund og projektbeskrivelse
Publikationer
Områder - udvælgelse af marker
Drift, sædskifter og pesticider
 Til forsiden > Publikationer > Monitoring results 1999 - 2008
SitemapUdskriftsvenlig

Monitoring results 1999 - 2008

The Danish Pesticide Leaching Assessment Programme
(Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand - VAP)

Forfattere
Jeanne Kjær, Annette E. Rosenbom, Preben Olsen, Vibeke Ernstsen, Finn Plauborg, Ruth Grant, Per Nyegaard, Lasse Gudmundsson and Walter Brüsch

Redaktør : Jeanne Kjær
Omslag: Henrik Klinge Pedersen
Omslagsfoto: Lasse Gudmundsson
Lay-out og grafik: Forfatterne
Trykt: Juli 2009

Institutioner
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS
Klima- og Energiministeriet

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet,
Aarhus Universitet

Danmarks Miljøundersøgelser
Aarhus Universitet


Hjemtag (download) rapporten
vap-results-99-08.pdf 4,0 mb


Bestil rapporten

Pris: kr 200.00
ISBN 978-87-7871-252-3
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS
Øster Voldgade 10, 1350 København K
Tlf.: 38 14 20 00, fax 38 14 20 50
e-mail:

Forsiden til rapporten


Table of contents
PREFACE
SUMMARY
DANSK SAMMENDRAG
1 INTRODUCTION
1.1 OBJECTIVE
1.2 STRUCTURE OF THE PLAP
2 PESTICIDE LEACHING AT TYLSTRUP
2.1 MATERIALS AND METHODS
2.1.1 Site description and monitoring design
2.1.2 Agricultural management
2.1.3 Model setup and calibration
2.2 RESULTS AND DISCUSSION
2.2.1 Soil water dynamics and water balances
2.2.2 Bromide leaching
2.2.3 Pesticide leaching
3 PESTICIDE LEACHING AT JYNDEVAD
3.1 MATERIALS AND METHODS
3.1.1 Site description and monitoring design
3.1.2 Agricultural management
3.1.3 Model set-up and calibration
3.2 RESULTS AND DISCUSSION
3.2.1 Soil water dynamics and water balances
3.2.2 Bromide leaching
3.2.3 Pesticide leaching
4 PESTICIDE LEACHING AT SILSTRUP
4.1 MATERIALS AND METHODS
4.1.1 Site description and monitoring design
4.1.2 Agricultural management
4.1.3 Model setup and calibration
4.2 RESULTS AND DISCUSSION
4.2.1 Soil water dynamics and water balances
4.2.2 Bromide leaching
4.2.3 Pesticide leaching
5 PESTICIDE LEACHING AT ESTRUP
5.1 MATERIAL AND METHODS
5.1.1 Site description and monitoring design
5.1.2 Agricultural management
5.1.3 Model setup and calibration
5.2 RESULTS AND DISCUSSION
5.2.1 Soil water dynamics and water balances
5.2.2 Bromide leaching
5.2.3 Pesticide leaching
6 PESTICIDE LEACHING AT FAARDRUP
6.1 MATERIALS AND METHODS
6.1.1 Site description and monitoring design
6.1.2 Agricultural management
6.1.3 Model setup and calibration
6.2 RESULTS AND DISCUSSION
6.2.1 Soil water dynamics and water balances
6.2.2 Bromide leaching
6.2.3 Pesticide leaching
7 PESTICIDE ANALYSIS QUALITY ASSURANCE
7.1 MATERIALS AND METHODS
7.1.1 Internal QA
7.1.2 External QA
7.2 RESULTS AND DISCUSSION
7.2.1 Internal QA
7.2.2 External QA
7.3 SUMMARY AND CONCLUDING REMARKS
8 SUMMARY OF MONITORING RESULTS
9 REFERENCES
Dansk sammendrag

I 1998 vedtog Folketinget at iværksætte projektet "Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvandet" (VAP). VAP er et omfattende moniteringsprogram, der undersøger udvaskning af pesticider under reelle markforhold. Programmet har til formål at undersøge, om godkendte pesticider eller deres nedbrydningsprodukter - ved regelret brug - udvaskes til grundvandet i koncentrationer over grænseværdien for herigennem at udvide det videnskabelige grundlag for danske myndigheders (Miljøstyrelsens) procedurer for registrering af sprøjtemidler. Udvaskningrisikoen for 40 pesticider og 27 metabolitter således på fem marker af en størrelse på mellem 1,1 og 2,4 ha. De hidtidige resultater viser, at:
  • Af de 40 pesticider, der er blevet udbragt, blev de ti eller nedbrydningsprodukter heraf (clopyralid, clormequat desmedipham, florasulam, linuron, metsulfuronmethyl, thiamethoxam, tribenuronmethyl og triasulfuron) ikke fundet udvasket i løbet af perioden 1999-2008.
  • 12 af de udbragte stoffer eller nedbrydningsprodukter heraf gav anledning til en markant udvaskning. Ethofumesat, bentazon, propyzamid, tebuconazol, glyphosat, dettes nedbrydningsprodukt AMPA, metamitron, dettes nedbrydningsprodukt metamitron-desamino, azoxystrobin, dettes nedbrydningsprodukt CyPM, samt nedbrydningsprodukter fra henholdsvis metribuzin, picolinafen, terbuthylazin, pirimicarb og rimsulfuron blev udvasket fra rodzonen (1 meter under terræn, herefter m.u.t.) i gennemsnitskoncentrationer over 0,1 µg/l. På nær gældende metribuzins, rimsulfurons og terbutylazins nedbrydningsprodukter var udvaskningen primært begrænset til 1 m.u.t., hvor stofferne hyppigt blev fundet i prøver udtaget i sugeceller og dræn.
  • Andre 18 stoffer gav anledning til udvaskning. Selv om flere af disse stoffer ofte blev fundet i koncentrationer over 0,1 µg/l, var der ikke tale om, at udvaskningen som årsmiddel oversteg 0,1 µg/l. Udvaskningen er primært begrænset til 1 m.u.t., hvor stofferne blev fundet i prøver udtaget i sugeceller og dræn
VAP-programmet omfattede oprindeligt seks marker placeret, så de repræsenterer forskellige typer geologi og tillige tager hensyn til de klimatiske variationer i Danmark, specielt hvad angår nedbørforhold. Monitering på den ene forsøgsmark (Slæggerup) stoppede 1. juli, 2003. Resultater fra denne mark er ikke inkluderet i denne rapport, men kan findes i Kjær et al. (2004). De anvendte pesticider bliver udbragt i maksimalt tilladte doser. Bromid anvendes som sporstof for at beskrive vandtransporten. Bromid- og pesticidkoncentrationer bliver analyseret månedligt i prøver udtaget i den umættede og mættede zone og ugentligt i prøver af drænvand. I denne rapport præsenteres moniteringsresultaterne for de fem områder for perioden maj 1999-juni 2008 primært med fokus på pesticider udbragt i 2006. En del af stofferne har kun været inkluderet i moniteringsprogrammet i én udvaskningssæson, og for disse er det derfor for tidligt at konkludere noget endeligt.
Grafik
© Pesticidvarsling E-mail:
Sidst ændret : Tirsdag 25. Aug., 2009
* Valid HTML 4.01!Valid CSS!